Valerie Hegarty
RenovationRenovationKitchen, West LoopKitchen, West LoopThresholdThresholdHotel Lobby, West LoopHotel Lobby, West LoopHotel Lobby, West LoopHotel Lobby, West LoopHotel Lobby, West LoopHotel Lobby, West Loop
2002